О нас
Рус
Бесплатно по всему Казахстану:
1432 | 8-800-080-80-10
Whatsapp: +7 778 870 1432

Кәсіпкер сөздігі

Слово
Перевод
Описание
внешний
сыртқы

Ішкі жағдайларға, ішкі сипаттамаларға қарама­қарсы

сыртқы ақау — внешний брак сыртқы аудит — внешний аудит сыртқы баға — внешняя цена сыртқы берешек — внешняя задолженность сыртқы борыш — внешний долг сыртқы борышты өтеу — погашение внешнего долга сыртқы қаржыландыру — внешнее финансирование сыртқы қарыз — внешний заём сыртқы ортаны талдау — аналаиз внешней среды сыртқы салық салу — внешнее налогообложение сыртқы сауда айналымы — внешнеторговый оборот сыртқы сауда тауар айырбасы — внешнеторговый товарообмен сыртқы төлемдік түсімдер — внешние платёжные поступления сыртқы экономикалық қатынастар — внешнеэкономические отношения

вновь; заново
қайта

Екінші мәрте; қайырадан; қайтадан

қайта айырбастау — ревалоризация қайта аттестаттау — переаттестация қайта бағалау — переоценка қайта бастау — возобновление қайта белгілеу — переустановление қайта бөлу — перераспределение қайта бөлістік әдіс — попредельный метод қайта бірігу — реинтеграция қайта есептесу — перерасчёт қайта жабдықтау — переоборудование қайта жаңғыртпа — реновация қайта жекешелендіру — реприватизация қайта жоспарлау — перепланирование қайта инвестициялау — реинвестирование қайта инвестициялаудан түскен пайда — прибыль реинвестированная қайта капиталдандыру — рекапитализация қайта қаржыландыру — рефинансирование қайта қаржыландыру мөлшерлемесі — ставка реинвестирования қайта қаржыландырылатын кредит — рефинасируемые кредиты қайта табыстау — переуступка қайта топтастыру — перегруппировка қайта тұрақтандыру — рефундирование қайта ұйымдастыру — реорганизация қайтадан ұлттық меншікке айналдыру — ренационализация

внутренний
ішкі

Кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның өз қызметіне тікелей қа­ тысты

ішкі айналым — внутренний оборот ішкі ақпарат алмасу — внутренний обмен информацией ішкі аудитор — внутренний аудитор ішкі бақылау — внутренний контроль ішкі еңбек тәртібінің ережесі — правила внутреннего трудового распорядка ішкі жинақталу көзі — источник внутреннего накопления ішкі кәсіпкерлік орта — внутренняя предпринимательская среда ішкі клиринг — внутренний клиринг ішкі қаржыландыру — внутреннее финансирование ішкі қарыз — внутренний долг ішкі құжаттар — внутренние документы ішкі нарық — внутренний рынок ішкі өсу — внутренний рост ішкі пайда — внутренняя прибыль ішкі тәуекел — внутренний риск

возврат
қайтару

Алынған өнімді, тауарды, қызмет көрсету түрлерін қайта тап­ сыру. Кәсіпкер қызметіне қатысты ұғымдардың бірі

қайтару кепілдігі — гарантия возврата қайтарылатын кедендік баж — возвратная таможенная пошлина қайтарылма лизинг — возвратный лизинг қайтарылмайтын аккредитив — отзывной аккредитив қайтарылмайтын шығасы — безвозвратные издержки қайтарылмайтын шығындар — безвозвратные расходы қайтарылма депозит — возвратный депозит қайтарымсыз аударым — безвозвратная передача тауарды / өнімді қайтару — возврат товара / продукции қайтарым — отдача қайтарымдылық — возвратность

вознаграждение / поощрение
сыйақы

Еңбектің саны мен сапасына байланысты қызметкерлерге жалақы көлемінде берілетін ақшалай төлем. Сауда ісі мен сауда­ саттық ұйымдастырылған жағдайда сыйақы саудадан түскен ақша айналымының көлемі есебінен анықталады

сыйақы беру — дать вознаграждение сыйақы тағайындау — назначить вознаграждение

временный
уақытша

Белгілі бір мерзімге байланысты, жұмыстың мерзімі шектеулі

уақытша әкелім — временный ввоз уақытша әкетілім — временный вывоз уақытша дивиденд — временный дивиденд уақытша еңбекке жарамсыздық — временная нетрудоспособность уақытша еңбекке қабілетсіздігі бойынша жәрдемақы төлеу — выплата пособия по временной нетрудоспособности уақытша жұмыс — временная работа уақытша жұмысшы — временный рабочий уақытша қолхат — временная расписка уақытша сақтау уақытша қоймасы — склад временного хранения

вспомогательный; побочный
қосалқы

Негізгі емес, қосымша.

қосалқы бөлшектер — запасные части қосалқы жалгерлік — субаренда қосалқы жұмысшылар — подсобные рабочие қосалқы кәсіпорын — подсобное предприятие қосалқы қорлар есебі — учёт запасов қосалқы құжаттар — вспомогательные документы қосалқы материалдар — запасные материалы қосалқы мердігер — субподрядчик қосалқы нарық — субрынок қосалқы өндіріс — вспомогательное производсто қосалқы өнім — побочный продукт қосалқы сақтандыру — подстрахование қосалқы табыс — побочный доход қосалқы шот — субсчёт

вторичный
қайталама

Екінші мәрте немесе бірнеше рет қайталанатын

қайталама деректер — вторичные данные қайталама жұмыспен қамту — вторичная занятость қайталама ипотекалық кепілдеме — вторичная ипотечная закладная қайталама маркетингтік ақпарат — вторичная маркетинговая информация қайталама материалдық ресурстар — вторичные материальные ресурсы қайталама міндеттеме — вторичное обязательство қайталама нарық — вторичный рынок

выписка; копия
көшірме

(лат. copia — масса, көп) Белгілі бір құжаттың заң күшіне ие екінші данасы

бұйрықтың көшiрмесi — копия приказа көшiрме жасау — делать копию құжаттың көшiрмесi — копия документа мәжiлiс хаттамасынан көшiрме — выписка из протокола собрания

выручка; поступление
түсім

Кәсіпкерлердің белгілі бір мерзім аралығындағы коммерция­ лық қызметінен — тауарлар мен өнімдерді сатуынан немесе қыз­ мет көрсету түрлерін атқаруынан түскен ақшалай қаражат көле­ мінің жиынтығы

түсім есебі — учёт выручки түсім көлемі — объём выручки түсімді есептеу — подсчитывать выручку

Партнеры